SIA “ALBA” piedāvājums ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu tehniskās shēmas izstrādei
27.07.2012


Cienījamais, Klient!

 

      Latvijā pastāvošā likumdošana (“Vispārīgie būvnoteikumi” 3.2.2 sadaļa ”Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”) nosaka kārtību, kādā tiek veikta privāta īpašuma esošo objektu pieslēgšana pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

 

        Lai Klients varētu pievienot tā īpašumā esošo objektu ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kā arī, lai izbūvētu ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklus, nepieciešams izstrādāt ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma tehnisko shēmu 4 eksemplāros, kas jāiesniedz un jāsaskaņo Gulbenes novada būvvaldē.

 

      Sakarā ar iespēju pieslēgties pie Gulbenes pilsētas centralizētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem, SIA “ALBA” ir izstrādājusi piedāvājumu Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem, lai atvieglotu nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanas procesu.

 

      Lai uzsāktu tehniskās shēmas izstrādi, Klientam personīgi jāierodas SIA “ALBA” ūdenssaimniecības tehniskajā daļā un jāuzraksta iesniegums par tehnisko noteikumu izstrādi, kuros tiks norādītas optimālās pieslēguma vietas pie maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kā arī iesniegums  ar lūgumu izstrādāt tehnisko shēmu.

         Iesniegumam jāpievieno tā izstrādei nepieciešamie dokumenti:

 

                         1)      ēkas un zemes zemesgrāmatu kopija;

      2)      zemes gabala robežu plāna kopija;

      3)     ēkas inventarizācijas lietas 1.stāva plāna kopija.

 

      Pēc tehniskās shēmas izstrādes un saskaņošanas ar Gulbenes novada būvvaldi, Klients paraksta projektēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un saņem rēķinu personīgi vai pa pastu. Pēc piestādītā rēķina apmaksas, Klients ar maksājumu apliecinošu dokumentu ierodas SIA “ALBA” un saņem izstrādāto tehnisko shēmu 3 eksemplāros.

 

      Pēc izstrādātās tehniskās shēmas drīkst uzsākt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi.

 

       SIA “ALBA” kā licenzēta firma piedāvā ūdensvada un/vai kanalizācijas pievadu izbūvi:

 

·        izstrādāt Tāmi izbūves darbu veikšanai, saskaņot to ar Klientu, noslēgt Līgumu par darbu veikšanu, vienojoties par samaksu;

·        veikt ūdensvada un/vai kanalizācijas pievada izbūvi;

·         uzstādīt un noplombēt ūdensskaitītāju;

·        slēgt līgumu par ūdens piegādi un kanalizācijas uzņemšanu notekūdeņu tīklā.

 

       Kontakttālrunis: 29624562, 64473210

 
      Atpakaļ

Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv