SIA „ALBA” piedāvājums ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu tehniskās shēmas izstrādei
06.11.2009


    Cienījamais klient!
   Latvijā pastāvošā likumdošana („Vispārīgie būvnoteikumi” 3.2.2 sadaļa „Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”) nosaka kārtību kādā tiek veikta privāta īpašumā esošo objektu pieslēgšana pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. 
   Lai Klients varētu pievienot tā īpašumā esošo objektu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kā arī, lai izbūvētu ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklus nepieciešams izstrādāt ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma tehnisko shēmu 4 eksamplāros, kas jāiesniedz un jāsaskaņo Gulbenes novada būvvaldē.
   Sakarā ar iespēju pieslēgties pie Gulbenes pilsētas centralizētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem SIA „ALBA” ir izstrādājusi piedāvājumu Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem, lai atvieglotu nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanas procesu.
   Lai uzsāktu tehniskās shēmas izstrādi Klientam, personīgi jāierodas SIA“ALBA” ūdenssaimniecības tehniskajā daļā un jāuzraksta iesniegumu, ar lūgumu izstrādāt tehnisko shēmu. Iesniegumam jāpievieno tā izstrādei nepieciešamie dokumenti:
• ēkas un zemes zemesgrāmatu kopijas;
• zemes gabala robežu plāna kopijas;
• ēkas inventarizācijas lietas 1.stāva plāna kopijas.
   Pēc tehniskās shēmas izstrādes un saskaņošanas ar Gulbenes novada būvvaldi, Klients paraksta projektēšanas darbu nodošanas - pieņemšanas aktu un saņem rēķinu personīgi vai pa pastu. Pēc piestādītā rēķina apmaksas Klients ar maksājumu apliecinošu dokumentu ierodas SIA „ALBA” un saņem izstrādāto tehnisko shēmu 3 eksemplāros.

Tehniskas shēmas dokumentācijas izstrādes cenrādis


Nosaukums

Mērv.

Cena bez PVN LVL

PVN 21%

Cena ar PVN LVL

Objekta apsekošana:

Speciālista izbraukums uz projektējamo ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu, būvju vietu.

1 cilv.st.

13.90

2.92

16.82

Tehniskās shēmas izstrāde:

Tehniskās shēmas rasējuma izstrāde,atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām.

1 cilv.st.

13.90

2.92

16.82

Tehniskās shēmas saskaņošana:

Tehniskās shēmas saskaņošana, atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām(būvvaldē u.c. institūcijās). Papildus Pasūtītājs apmaksā maksājumus par skaņojošo institūciju pakalpojumiem.

1 cilv.st.

13.90

2.92

16.82

Tehniskās shēmas noformēšana:

Komplekts sastāv no 4 eksemplāriem (rasējumu printēšana, kopēšana, locīšana, eksemplāru iesiešana)

Kompl.

25.00

5.25

30.25

Samaksa sertificētam speciālistam par tehniskās shēmas pārbaudi un apstiprināšanu katram komunikāciju veidam.

Gab.

20.00

4.20

24.20


   Pēc izstrādātās tehniskās shēmas drīkst uzsākt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi.

   SIA “ALBA” kā licenzēta firma piedāvā ūdensvada un/vai kanalizācijas pievadu izbūvi. Ja Klients izvēlas, lai pieslēguma darbus veic SIA “ALBA”, tad veicot izbūves darbus piedāvājam:
• izstrādāt Tāmi izbūves darbu veikšanai, saskaņot to ar Klientu, noslēgt Līgumu par darbu veikšanu, vienojoties par samaksu;
• veikt ūdensvada un/vai kanalizācijas pievada izbūvi;
• uzstādīt un noplombēt ūdensskaitītāju;
• slēgt līgumu par ūdens piegādi un kanalizācijas uzņemšanu notekūdeņu tīklā.
   Ja pievadu izbūvi veic SIA “ALBA”, tad pieslēgšana pie centralizētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem ir bez papildus samaksas.

   Ja pievadu izbūvi veic cits licenzēts uzņēmums, tad:
• pēc būvniecības darbu pabeigšanas jāsaņem atzinums no SIA „ALBA” par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
• jāuzraksta iesniegums adresēts SIA „ALBA” par pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem;
• pieslēgumu pie centralizētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem veic SIA „ALBA” darbinieki un tas ir maksas pakalpojums.

   Kontaktpersona: ūdensvada un kanalizācijas tehniskās daļas vadītājs Ilmārs Lipiņš, tel.29289727

   Cerot uz sadarbību, ar cieņu SIA”ALBA”
      Atpakaļ

Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv