Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācija turpinās
03.02.2011


Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” uzsāka īstenot 2008.gada decembrī, noslēdzot trīspusēju Civiltiesisko līgumu starp Latvijas Republikas Vides ministriju, Gulbenes novada domi un SIA „ALBA”. Pirms projekta uzsākšanas tika sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums, un vēlāk arī veikta tā aktualizācija, sagatavojot projekta iesniegumu, lai varētu saņemt finansējumu no ES Kohēzijas fonda.

Kohēzijas fonds ir viens no Eiropas Savienības reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības.

Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” kopējās izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa ir 5 miljoni 206 tūkstoši latu, tajā skaitā:

-    Kohēzijas fonda līdzfinansējums- 3 miljoni 898 tūkstoši latu,
-    valsts budžeta līdzfinansējums- 433 tūkstoši latu,
-    pašvaldības līdzfinansējums- 875 tūkstoši latu, kas ir tikai 16,8 % no projekta kopējām izmaksām.

Šajā projektā pievienotās vērtības nodokļa plūsmu nodrošina SIA „ALBA”.

Projekta ietvaros Gulbenes pilsētas pašvaldība deleģēja pasūtītāja un finansējuma saņēmēja funkcijas SIA „ALBA”, jo atbilstoši finansējuma piešķiršanas nosacījumiem, šādu projektu var iesniegt apstiprināšanai tikai ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz attiecīgos pakalpojumus teritorijā, kurā ir paredzēts veikt aktivitātes projekta ietvaros.

Lai īstenotu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” projektu, starp Gulbenes pilsētas domi un SIA „ALBA” tika noslēgts līgums par sadarbību projekta realizācijā. Šis līgums nosaka SIA ”ALBA”, kā projekta ieviešanas iestādes, pienākumus. Galvenie pamatuzdevumi projekta realizācijā ir :

-    sadarboties ar Vides ministriju un projekta Izpildītājiem, sniedzot nepieciešamo informāciju un nodrošinot savu speciālistu palīdzību,
-    koordinēt un piedalīties konkursu organizēšanas, iepirkumu un pasūtījumu procesos projekta ietvaros,
-    izveidot uzņēmumā iekšējās kontroles procedūru sistēmu, lai varētu sekmīgi realizēt projektu,
-    nodrošināt nepieciešamos finanšu līdzekļus PVN plūsmas nodrošināšanai,
-    nepieciešamo paskaidrojumu, dokumentu un izrakstu nodrošināšana Vides ministrijas un citām pilnvarotām personām, kas veic pārbaudes saistībā ar projektu.

Finansējuma saņēmējam ir jānodrošina, lai iekārtas pēc projekta realizācijas atbilstoši funkcionētu, jo projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību attiecīgajā teritorijā esošajiem patērētājiem.

Šobrīd projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta ” ietvaros ir veikti  darbi būvniecības iepirkuma līguma ietvaros.

Veicot darbus šī līguma ietvaros radās finanšu līdzekļu ietaupījums 53 114,-LVL apmērā. Gulbenes novada dome ietaupītos finanšu līdzekļus vēlas izmantot Stradu pagasta Stāķu ciema esošo maģistrālo tīklu daļējai rekonstrukcijai un sacilpojuma izveidei, kas atbilst projekta iesniegumā norādīto mērķu sasniegšanai un tehniski ekonomiskajā pamatojumā plānotajām aktivitātēm. Lai gūtu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas akceptu darbu veikšanai, SIA „ALBA” kā finansējuma saņēmējam projekta ietvaros ir jāiesniedz ministrijā pamatots pieprasījums par ietaupījuma izlietojumu.

Taču paredzēt būvdarbus Stāķu ciemā projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta ietvaros” līdz 2012. gada decembrim, izmantojot projektā radušos ietaupījumu, iespējams tikai tad, ja patērētāji tur izmanto ūdens padevi no Gulbenes pilsētas, kā to nosaka ES Kohēzijas fonda aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”.

SIA „ALBA”, kā projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ieviesējs un finansējuma saņēmējs, projekta mērķi par pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumiem ir sasniedzis.

SIA „ALBA” ir tehniski gatava sniegt ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumu Stāķu ciema iedzīvotājiem un nodrošināt ietaupītā finansējuma apgūšanas administratīvo vadību šī projekta ietvaros.

Projekta ieviešanas vienībai nav jāveic apsaimniekotāja funkcijas, organizējot daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku sapulces, lai noteiktu kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieki vēlas saņemt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu - ar apsaimniekotāja starpniecību vai norēķinoties tieši ar pakalpojumu sniedzēju, kā to nosaka 2006.gada 12.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” un 2008. gada 9.decembra noteikumi Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Guna Misiņa

SIA „ALBA” finanšu nodaļas vadītāja,
projekta ieviešanas vienības vadītāja


 
Projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „ALBA”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Atpakaļ
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv