Projekts „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta”

Kohēzijas fonds ir viens no Eiropas Savienības reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības.
Kohēzijas fonds ir izveidots, lai finansētu liela mēroga infrastruktūras attīstības pasākumus (projektus) vides aizsardzības un transporta jomā. Fonds sniedz finansiālu ieguldījumu projektiem, lai sasniegtu Eiropas Savienības noteiktos mērķus vides un transporta jomās, īstenotu Eiropas Savienības politikas un sasniegtu direktīvās noteiktās prasības.

Arī jaunajā – 2007.-2013.gada plānošanas periodā – Latvija kā viens no vismazāk attīstītajiem Eiropas Savienības reģioniem pretendē gan uz Eiropas Savienības struktūrfondu, gan uz Kohēzijas fonda un citiem finanšu līdzekļiem.

Gulbenes pilsētas dome un SIA „ALBA”  2008.gada 9.jūnijā iesniedza Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” iesniegumu projektu atlases 1.kārtā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros.

Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros ir paredzētas sekojošas aktivitātes:
1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšana:

 • ūdensapgādes tīklu paplašināšana Gulbenes pilsētas robežās, izbūvējot ūdensvadu ~16,88 km garumā;
 • kanalizācijas tīklu paplašināšana Gulbenes pilsētas robežās, izbūvējot ~15,82 km kanalizācijas cauruļvadu un 7 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas.

2. Kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens resursu aizsardzība:

 • ūdensapgādes tīklu apkalpes aku atjaunošana (91 gab.);
 • Stradu pagasta Stāķu, Šķieneru un Ceļmalu ciemu ūdensapgādes sistēmu pieslēgšana Gulbenes pilsētas ūdensapgādes sistēmai, izbūvējot ūdensvadu uz Stāķiem, Šķieneriem 3,13 km garumā un uz Ceļmalām – 0,87 km garumā, lai nodrošinātu ciema iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdensapgādes pakalpojumiem.

3. Ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana:

 • saimnieciskās kanalizācijas skataku rekonstrukcija (104 gab.);
 • Stradu pagasta Stāķu, Šķieneru un Ceļmalu ciemu kanalizācijas sistēmu pieslēgšana Gulbenes pilsētas kanalizācijas sistēmai, izbūvējot 2 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, spiedvadu uz Stāķiem, Šķieneriem ~3,4 km un pašteces kanalizāciju uz Ceļmalām ~0,385 km garumā.


Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi:

 • ūdensapgādes tīkla paplašināšana Gulbenē nodrošinās efektīvu ūdensapgādes sistēmu, padodot Eiropas Savienības un Latvijas standartiem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni ar nepieciešamo spiedienu, papildus 703 cilvēkiem (pavisam 8954 jeb 97% pilsētas iedzīvotāju);
 • kanalizācijas tīklu paplašināšana Gulbenē nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, kā arī novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu no izvedamajām bedrēm un septiķiem papildus 1119 cilvēkiem (pavisam 8954 jeb 97% pilsētas iedzīvotāju);
 • ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana līdz Stāķiem, Šķieneriem un Ceļmalām ar Gulbenes pilsētas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem (Eiropas Savienības un Latvijas standartiem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni un standartiem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, iesk., N un P attīrīšanu) nodrošinās 1003 Stāķu/Šķieneru iedzīvotājus, (attiecīgi ūdensapgāde - 1003 un kanalizācija - 903) un 110 Ceļmalu iedzīvotājus;
 • vidē novadītā piesārņojuma apjoms samazināsies par 44,3% SV; 39,0% BSP5; 32,5% ĶSP; 33,5% Nkop; 52,8% Pkop. Kopējā piesārņojuma slodze uz vidi samazināsies par 68,50 t/gadā;
 • ūdensvada apkalpes aku atjaunošana un kanalizācijas skataku rekonstrukcija uzlabos ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un apkalpošanu;
 • tiks radīti nepieciešamie nosacījumi drošai ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības ekspluatācijai;
 • ūdensvada tīklu izbūves teritorijas tiks nodrošinātas ar hidrantiem ugunsdzēsības vajadzībām (78 gab.).

2008.gada 12.decembrī Rīgā, Vides ministrijā starp Vides ministriju un SIA „ALBA”, un Gulbenes pilsētas domi tika parakstīts Civiltiesiskais līgums par projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanu un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” kopējās plānotās izmaksas ir 6 142 588,33 Ls. 3 897 645,51 Ls no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, valsts budžeta finansējums – 433 334,18 Ls, Gulbenes pilsētas domes finansējums – 874 603,64 Ls. Neattiecināmo izdevumu plūsmu nodrošinās SIA „ALBA” ar saviem līdzekļiem.

Projektu „Gulbenes ūdenssaimniecības attīstības II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „ALBA”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv