PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

      Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par šo datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā.

      Privātuma politikā (turpmāk - Politika) ir aprakstīti pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas Datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā (“likumīgums, godprātība un pārredzamība”).

      Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus pārzinim.

2. Informācija par Uzņēmumu un tā kontaktinformācija

      Datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA”, reģistrācijas numurs 44603000098, juridiskā adrese Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes nov., LV – 4401 (turpmāk - Uzņēmums).

      Kontaktinformācija ar datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:

      Sarakstes veidā: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes nov., LV - 4401.

      E-pasta saziņas veidā: alba@gulbene.lv ar norādi „Datu aizsardzības speciālistam”.

      Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 25277799.

      Uzņēmums rūpējas par Datu subjekta privātumu un datu aizsardzību, ievēro klienta tiesības uz datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (27.04.2016.) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem personu datu apstrādes un aizsardzības jomā.

3. Datu apstrādes nolūki (mērķi) un tiesiskais pamats

      Uzņēmums apstrādā datus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai:

      1. Klientu identificēšanai;

      2. Līguma ar klientu noslēgšanai;

      3. Pakalpojumu darbības nodrošināšanai, uzlabošanai un attīstībai;

      4. Iesniegumu, iebildumu un pretenziju izskatīšanai;

      5. Parādu piedziņai saistībā ar saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem;

      6. Atskaišu sagatavošanai;

      7. Norēķinu administrēšanai.

      Videonovērošana: noziedzīgu nodarījumu un administratīvo pārkāpumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu (dzīvības un veselības aizsardzību).

      Apstrādājot datus mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Uzņēmums, par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13.panta nosacījumus.

      Uzņēmums apstrādā Klienta datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

      1. Līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

      2. normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Uzņēmuma saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;

      3. saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

      4.Videonovērošana.

      Uzņēmums datu apstrādi veic šādās vietās: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes nov., LV – 4401 un Rīgas iela 36A, Gulbene, Gulbenes nov., LV – 4401.

4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

      Uzņēmums apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmuma saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

      Uzņēmumam ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem datiem:

      1. Pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesām, citām publiskām personām (valsts un pašvaldību iestādēm) vai pārraugošajām institūcijām, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem;

      2. Ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Uzņēmuma leģitīmo interešu realizācijai) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus;

      3. Saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

      4. Likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Uzņēmuma likumīgās intereses.

      5. Uzņēmuma personāls un Uzņēmuma nolīgtie datu apstrādātāji.

      Uzņēmums izsniegs datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

Uzņēmums nenodos datus trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas)

5. Kādus datus apstrādā Uzņēmums?

      Datu subjektam saņemot vai vēloties saņemt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Uzņēmuma ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju. Šajā gadījumā, lai īstenotu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas mērķi Uzņēmums var apstrādāt visplašāko iespējamo datu apjomu, kas ietver - vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese), bankas konta numurs.

      Attiecībā par videonovērošanu - datu subjektam ieejot/nokļūstot Uzņēmuma telpās vai tās novietņu teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas un/vai teritoriju. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur Datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu - ģērbtuvēs, sanitārajos mezglos, atpūtas zonās, u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, Uzņēmuma ieejām/izejām, stāvlaukumiem, iebraukšanas/izbraukšanas vietām.

      Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto Datu subjekta datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina apmeklētāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai apmeklētājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājam izmantot Uzņēmuma interneta mājaslapu, taču tas var ierobežot Datu subjektam mājaslapas izmantošanas iespējas. Apmeklējot mājas lapu, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to kādas sīkdatnes tiek izmantotas.

      Uzņēmuma mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un datu aizsardzības noteikumi, par ko Uzņēmums nenes atbildību.

6. Datu glabāšanas ilgums

      Uzņēmums glabā un apstrādā Klienta datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

      - tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

      - kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmums vai Klients var realizēt savas likumiskās intereses (piemēram, iesniegt 

      iebildumus, celt vai vest prasību tiesā);

      - kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

      - kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

      Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta dati tiek dzēsti. Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti 60 dienas.

7. Datu subjekta tiesības

      Pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi dati par viņu ir Uzņēmuma rīcībā, kādiem nolūkiem Uzņēmums apstrādā šos datus, datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Uzņēmumam šādu informāciju sniegt (piemēram, Uzņēmums nevar sniegt datu subjektam informāciju par attiecīgām izmeklēšanas iestādēm, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

      Ja Datu subjekts uzskata, ka Uzņēmuma rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu datu labošanu.

      Prasīt savu datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka Datu subjekta dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu - tiesības “tikt aizmirstam”).

      Datu subjekta dati nevar tikt dzēsti, ja datu apstrāde ir nepieciešama:

      1. Lai Uzņēmums aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;

      2. Lai aizsargātu Uzņēmuma īpašumu;

      3. Lai Uzņēmums vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;

      4. Arhivēšanas nolūkos atbilstoši  normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

      Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu klātienē rakstiski, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

      Vērsties pie datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar datu apstrādi.

      Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

      Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, Datu subjekts (klients) nevar aizliegt/pārtraukt savu līgumu uzglabāšanu, ja normatīvie akti paredz ilgāku par Datu subjekta (klienta) ierosināto uzglabāšanas laiku.

      Uzņēmums nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

      Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

      1. Rakstveida formā klātienē Uzņēmuma telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

      2. Elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka Datu subjekts ir sevi identificējis;

      3. Izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu pasta sūtījumu, tādējādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu.

      Vienlaicīgi, Uzņēmums saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

      Datu subjektam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

      Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Uzņēmums pārliecinās par personas identitāti un izvērtē pieprasījumu.

8. Citi noteikumi

      Uzņēmumam ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot to Uzņēmuma interneta vietnē. Ar Privātuma politikas aktuālo redakciju vienmēr ir iespējams iepazīties Uzņēmuma birojā.

Datu aizsardzības speciālists Mārtiņš Bogdans, tālrunis +371 25277799 

 
 
Visas ziņas
Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

© SIA „ALBA” 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv